Stowarzyszenie Przyjaźni Dzieciom-Przyjaźni Szkole

Stowarzyszenie PRZYJAŹNI DZIECIOM – PRZYJAŹNI SZKOLE jest dobrowolnym społecznym zrzeszeniem rodziców, nauczycieli i sympatyków Szkoły Podstawowej im. Krdynała Stefana Wyszyńskiego w Ryglicach.
Na początku działało jako grupa nieformalna, podejmująca wspólne inicjatywy, jednak od 16 czerwca 2015 roku zostało przyjęte w poczet organizacji pozarządowych.

 

Głównym celem stowarzyszenia jest wzbogacenie oferty zajęć edukacyjno -rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych na terenie Szkoły Podstawowej oraz miasta Ryglice.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Upowszechnianie i rozwijanie, wspieranie edukacji dzieci i młodzieży poprzez podejmowanie działań w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury fizycznej i sportu, działań profilaktycznych.

2. Działalność filantropijną na rzecz najmłodszych, którzy potrzebują pomocy ze względu na trudną sytuację materialną rodzin, stan zdrowia czy też niepełnosprawność, a także działalność charytatywną dla dzieci wybitnie uzdolnionych.

3. Pomoc społeczna dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych.

4. Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie aktywności sportowej dzieci i młodzieży
w procesie integracji z uczniami niepełnosprawnymi.

5. Upowszechnianie wiedzy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych.

6. Inicjowanie różnych form aktywności edukacyjnej oraz organizacji czasu wolnego dzieci
i młodzieży.

7. Tworzenie sprzyjającego klimatu pracy szkoły poprzez działania promujące innowacyjne akcje edukacyjne, kulturalne i sportowe na terenie szkoły i poza nią.

8. Upowszechnienie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa.

9. Upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

10. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

11. Promocji i organizacji wolontariatu.

12. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

13. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

14. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

15. Ochrona i promocja zdrowia,

16. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności.

 

Liczymy na współpracę z wieloma instytucjami, na ich wsparcie finansowe oraz rzeczowe.

W tym miejscu pragniemy podziękować naszemu pierwszemu sponsorowi, Szkole Językowej Mini Oxford w Ryglicach, która wspiera działalność naszej organizacji od października 2015 roku udzielając bezpłatnych lekcji języka angielskiego uczniowi uczęszczającemu do Szkoły Podstawowej w Ryglicach.

 

Wszystkich zainteresowanych udzieleniem wsparcia Stowarzyszeniu Przyjaźni Dzieciom – Przyjaźni Szkole zapraszamy do współpracy.

 

Członkowie Stowarzyszenia
Przyjaźni Dzieciom – Przyjaźni Szkole

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaźni Dzieciom- Przyjaźni Szkole:

1/ Patrycja Madej – Komisarz – prezes zarządu

2/ Agata Sus – wiceprezes zarządu

3/ Anna Baszczewska – wiceprezes zarządu

4/ Marzena Kluz – sekretarz zarządu

5/ Monika Solarz– skarbnik zarządu

 

Statut Stowarzyszenia  – pobierz

 

List otwarty do sponsorów – czytaj

 

mod1

mod3


Prawa do strony internetowej (c) 2017 Szkoła Podstawowa w Ryglicach | Grafika i tworzenie strony hauerpower strony www strona internetowa używa plików cookies.
Back To Top